register

ความต้องการของตำแหน่ง


*

ข้อมูลพื้นฐาน


*

*

*

*

*

*

*

เลือกรูปภาพ

*

ข้อมูลเพิ่มเติม


*

*

*

*

*

ข้อมูลการศึกษา


ระดับการศึกษา ที่ปีจบ ชื่อสถาบันการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย

ข้อมูลประวัติการฝึกงานและทำงาน


ลำดับ ระยะเวลาในการทำงาน บริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก

1


2


3


4


รู้จักบริษัท อีฮง มดแดง มอเตอร์จากที่ใด


เหตุผลที่สมัครงาน


*

<< ยกเลิก